Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

IMG_5818Witamy na stronie warszawskiej kancelarii adwokata, wpisanego także na listę radców prawnych, Jarosława Dąbrowskiego. Niniejsza strona poświęcona jest w całości tematyce rozwodu, separacji, spraw związanych z ustaleniem istnienia, nieistnienia lub unieważnienia małżeństwa oraz innym sprawom z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jakkolwiek nasza kancelaria zajmuje się dość szerokim spektrum spraw, to szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności o rozwód, separację i alimenty, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego małżonków, rozwód małżonków przebywających poza granicami, uznanie wyroku sądu zagranicznego.

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe również stanowią dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw pomożemy Państwu przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej stresujący, a jednocześnie gwarantując pełną ochronę Państwa interesów na etapie przedsądowym jak i w trakcie postępowania sądowego.

W dziale aktualności znajdziecie Państwo przydatne informacje, porady i wyjaśnienia związane z tematyką rozwodu, separacji i alimentów. Mamy świadomość, że osoby poszukujące w internecie informacji o tematyce rozwodowej raczej nie są prawnikami i specjalistami w tej dziedzinie. Wychodząc z założenia, że strona ta skierowana jest do osób nie mających na co dzień doczynienia z prawem staramy się wyjaśnić wszystkie kwestie w możliwie prosty sposób i bez zbytniego wchodzenia we wszelkie niuanse związane z poruszaną tematyką.  Dowiecie się Państwo m.in. jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, a w jakich sytuacjach sąd nie orzeknie rozwodu, jaki czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów czy też jak napisać w poprawny sposób pozew o rozwód. Jeżeli uznacie Państwo przedstawione informacje za niewystarczające zapraszamy do kontaktu, a wówczas dokładnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Za pośrednictwem działu Kontakt i porady online możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej przez internet, w tym także w zakresie sporządzenia pism procesowych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwodów, a w szczególności osoby myślące o złożeniu pozwu o rozwód w  Warszawie do osobistego odwiedzenia naszej kancelarii gdzie każdemu udzielimy fachowej i niezbędnej pomocy oraz zaproponujemy dobre, chroniące interesy klienta rozwiązanie. Pełnomocnikiem w sprawach rozwodowych nie może być każdy prawnik. Może nim być  adwokat lub radca prawny. Nasza kancelaria mieści się w Warszawie na Ursynowie, bezpośrednio przy stacji metra Ursynów.

Poza sprawami małżeńskimi nasza kancelaria zajmuje się  fachowym świadczeniem pomocy prawnej w sprawach cywilnych i gospodarczych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Szczegółowe informacje zamieściliśmy w zakładce Zakres działalności.

Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji i krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu tematyki rozwodu i separacji. Po więcej i bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do działu Artykuły.

Kto może być pełnomocnikiem małżonków w sprawach o rozwód i separację?

Profesjonalnym pełnomocnikiem stron w postępowaniu sądowym nie może być każdy prawnik. Może nim być adwokat lub radca prawny, który ma w tym zakresie takie same uprawnienia i może być równie skuteczny w ochronie Państwa interesów jak każdy dobry adwokat Warszawa jest miastem, w którym nie brakuje prawników, więc znalezienie odpowiedniego adwokata lub radcy prawnego nie będzie stanowiło dla nikogo problemu.

Jakie są przesłanki rozwodu, a jakie separacji?

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu  pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków Przesłanki separacji zostały ujęte w sposób podobny, tzn. musi nastąpić zupełny rozkład pożycia, ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi on mieć charakteru trwałego.  Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania obojga małżonków. W przypadku pozwu o rozwód sąd nie jest zobligowany zgodnym wnioskiem stron i musi badać czy zaistniały przesłanki jego orzeczenia. Tak więc wbrew powszechnej opinii zgodny wniosek małżonków nie gwarantuje otrzymania rozwodu.

Kiedy sąd orzeknie rozwód a kiedy separację w przypadku obu tych żądań?

Zgodnie z art. 61 kro jeżeli eden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu, a sąd uzna żądanie orzeczenia rozwodu za uzasadnione, to wówczas sąd orzeknie rozwód. Jeżeli jednak  orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji znajduje uzasadnienie, to wówczas są orzeka o separacji.

Kiedy sąd nie orzeknie separacji ani rozwodu pomimo zaistnienia przesłanek do ich orzeczenia?

Zgodnie z treścią art. 56 par. 2 i 3 sąd nie może orzec rozwodu w trzech sytuacjach pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego:

–         jeżeli w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

–         jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

–         jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Sąd może jednak w takim wypadku orzec rozwód w dwóch przypadkach: jeżeli wyrazi na to zgodę drugi z małżonków lub w sytuacji gdy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd nie orzeknie separacji w jeżeli w jej wyniku mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub orzeczenie takie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czy sąd w wyroku rozwodowym musi orzec o winie?

Nie. Jakkolwiek sąd co do zasady orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, ale na zgodne żądanie małżonków zaniecha o orzekaniu w tym zakresie. Wówczas następują skutki jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku rozwodowym, sąd może uznać, że:

– wyłącznie winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków,

– winni są oboje małżonkowie,

– żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Czy możliwe jest orzeczenie przez polski sąd rozwodu z cudzoziemcem lub rozwód gdy małżonkowie przebywają za granicą?

Tak. W naszej praktyce zajmujemy się sprawami o rozwód, gdy małżonkowie mający polskie obywatelstwo przebywają za granicą lub jeden z małżonków jest cudzoziemcem. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które wyjechały z kraju oraz postępującą globalizację liczna takich spraw jest stosunkowo wysoka.

Jakie znaczenie ma orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego?

Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego ma przede wszystkim wymiar moralny i wielu przypadkach nie skutkuje żadnymi realnymi konsekwencjami. Jednak orzeczenie winy jednego z małżonków może mieć dla stron doniosłe znaczenie gdyż w stosunkach pomiędzy małżonkami prawo do żądania alimentów w przypadku niedostatku przysługuje małżonkowi, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ponadto małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, na żądanie drugiego małżonka, może zostać zobowiązany do uiszczania alimentów na jego rzecz, jeżeli rozwód spowodował istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej – nawet w sytuacji, gdy ten nie znajduje się w niedostatku. Orzeczenie o winie ma też wpływ na długość trwania obowiązku alimentacyjnego względem rozwiedzionego małżonka. Przy czym należy zaznaczyć, że dotyczy to obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, a nie ma wpływu na obowiązki alimentacyjne względem dzieci spełniane do rąk rodzica.

Czy wnosząc pozew o orzeczenie rozwodu „na zgodny” wniosek stron sąd zawsze orzeknie rozwód?

Nie. Zgodny wniosek stron może jedynie uprościć i przyspieszyć postępowanie, ale sąd zawsze jest zobligowany do badania czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz czy nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu tylko na podstawie zgodnego żądania małżonków, jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki orzeczenia rozwodu sąd nie będzie mógł go orzec.

Jakie znaczenie ma kto pierwszy złoży pozew?

Co do zasady złożenie pozwu o rozwód przez jednego z małżonków nie pogarsza sytuacji prawnej drugiego z małżonków. W żaden sposób nie ogranicza też jego praw do obrony i udowadniania swoich racji. Jednakże w pewnych sytuacjach – w zależności od zamiarów strony – kolejność złożenia pozwu może mieć o tyle znaczenie, że małżonek, który jako pierwszy złożył pozew może, z pewnymi ograniczeniami, dysponować powództwem. Może m. in. wycofać pozew. W przypadku złożenia pozwu przez drugiego z małżonków, już po złożeniu pozwu przez pierwszego, pozew złożony jako drugi ulega odrzuceniu przez sąd. W pewnych przypadkach, zwłaszcza gdy małżonkowie nie są pewni reakcji drugiej ze stron na wiadomość o pozwie, a nie chcą zaogniać relacji małżeńskich, lub podnosić w pozwie określonych argumentów, korzystniej jest dla strony poczekać na złożenie pozwu przez drugiego małżonka. W takim przypadku oczywiście łatwiej jest odnieść się do zarzutów w odpowiedzi na pozew niż samemu przytaczać je jako pierwsza ze stron.

Jakie są koszty rozwodu?

Szczegółowe koszty związane z wniesieniem pozwu po rozwód zostały opisane w dziale Cennik i koszty.

Co do zasady wynagrodzenie kancelarii za reprezentowanie małżonka w trakcie sprawy rozwodowej lub o separację jest ustalane indywidualnie  i jest determinowane przez kilka czynników wpływających na stopień skomplikowania sprawy, takich jak: czy sąd ma orzekać o winie, czy będzie dokonywany podział majątku, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, czy zostało zawarte porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej.

W zakresie kosztów sądowych podstawowa opłata od pozwu wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwraca połowę opłaty – po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Od pozwu  w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa pobiera się opłatę w wysokości 200 zł.

Koszty reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego reguluje umowa między klientem, a pełnomocnikiem. Wysokość wynagrodzenia nie jest określona przepisami i kształtowana jest na zasadach wolnorynkowych.

Kancelaria świadczy usługi w oparciu o ustawę Prawo o adwokaturze. Kancelaria posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co stanowi gwarancje bezpieczeństwa dla klientów. Wszystkim osobom zainteresowanym rozwiązaniem swoich problemów z pomocą kancelarii gwarantujemy pełną dyskrecję oraz zapewniamy fachową pomoc.

Radca prawny, kancelaria Warszawa, adwokat Warszawa Ursynów