Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Treść i zakres wyroku orzekającego rozwód

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o następujących kwestiach:

Wina – sąd z urzędu orzeka, który z rozwiedzionych małżonków ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak na zgodny wniosek małżonków sąd obligatoryjnie zaniecha orzekania o winie.

Władza rodzicielska – jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd z urzędu orzeka o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Sąd może powierzyć obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej jeśli przedstawią sądowi stosowne porozumienie w tym zakresie. Porozumienie takie musi być zgodne z dobrem małoletniego dziecka, oraz muszą istnieć podstawy do uznania, że porozumienie takie będzie przestrzegane. W innym wypadku sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, a drugiemu przyznac w tym zakresie określone uprawnienia i obowiązki. W wyroku sąd może też ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską rodzica. Może też pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

Alimenty dla dziecka  – sąd orzeka w jakiej wysokości rodzice są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zwykle odbywa się to przez zasądzenie odpowiedniej kwoty płatnej miesięcznie do rąk jednego z rodziców.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas, w którym będą w nim zamieszkiwali rozwiedzeni małżonkowie.

Podział majątku wspólnego – sąd na wniosek małżonka może orzec o podziale majątku dorobkowego. Warunkiem takiego rozstrzygnięcia jest jednak to, że podział nie spowoduje zbytniej przewlekłości postępowania sądowego. Oznacza to w praktyce, że wszelkie spory co do sposobu podziału majątku czy jego wyceny uniemożliwiają podział majątku w trakcie sprawy o rozwód. na zgodny wniosek stron sąd może przyznać mieszkanie jednemu z małżonków bez dokonywania podziału całego majątku.

Eksmisja jednego z małżonków – w razie szczególnie nagannego zachowania jednego z małżonków, który uniemożliwia w ten sposób wspólne zamieszkiwanie sąd może na wniosek drugiego z małżonków orzec o eksmisji.

Alimenty dla małżonka – w  określonych przypadkach sąd może zasądzić alimenty na rzecz jednego z rozwiedzionych małżonków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których jeden z małżonków został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego.