Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Jak napisać pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest pismem procesowym i jako taki powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozew powinien więc zawierać:

  • oznaczenie sądu do którego jest skierowany,
  • imiona i nazwiska stron (małżonków) oraz ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma, a więc wskazanie, że jest to pozew o rozwód,
  • osnowę wniosku (czyli żądania wnoszącego pozew) lub oświadczenia oraz wskazanie dowodów na poparcie przedstawionych okoliczności,
  • podpisy stron lub ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.
  • wskazanie załączników.

Szczegółowa treść pozwu, a w szczególności uzasadnienia, powinna być dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy. Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno przede wszystkim wskazywać przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i osiągnęli kompromis w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej powinni załączyć do pozwu porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Zawarcie takiego porozumienia, jeśli będze ono zgodne z dobrem dziecka, niewątpliwie usprawni przebieg postępowania.

Pozew jako pierwsze pismo procesowe w sprawie powinien wskazywać również miejsca zamieszkania stron i ich pełnomocników.  Natomiast kolejne pisma procesowe w sprawie (np. odpowiedź na pozew) powinny zawierać sygnaturę sprawy nadaną przez sąd.

Pozew powinien zostać też opłacony, a do pozwu powinien zostać załączony dowód opłaty. Aktualna wysokość opłat została wskazana w dziale Cennik i koszty.  W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do pozwu należy załączyć pełnomocnictwo lub jego odpis wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W przypadku nie zachowania wymogów formalnych pisma procesowego lub nie uiszczenia opłaty, pozew nie będzie mógł otrzymać prawidłowego biegu. W takim wypadku przewodniczący (sąd) wezwie stronę do uzupełnienia braków formalnych, opłacenia lub poprawienia pisama w terminie siedmiu dni pod rygorem jego zwrotu.

Pismo poprawione i wniesione w wyznaczonym terminie wywołuje skutki od pierwszego terminu wniesienia.